top of page
        МЕДИАТОР
​ПОНЯТИЕ ЗА МЕДИАЦИЯ И ПРЕДМЕТ НА МЕДИАЦИЯТА​
 • Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице - медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.
 • Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително и когато са презгранични.
 • Медиация се провежда и в случаите, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.
​ПРИНЦИПИ НА МЕДИАЦИЯТА
 • Доброволност и равнопоставеност
 • Неутралност и безпристрастност
 • Поверителност
 
ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИАТОРА
 
 • Медиаторът осъществява дейността си добросъвестно при спазване на закона, добрите нрави и процедурните и етичните правила за поведение на медиатора. 
 • Медиаторът приема да води процедурата само ако може да гарантира своята независимост, безпристрастност и неутралност.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА МЕДИАТОРА
 
 • Медиаторът не може да дава правни съвети.
 • По време на процедурата медиаторът е длъжен да се съобразява с мнението на всяка от страните по спора.
 • Медиаторът се оттегля от процедурата при възникване на обстоятелства, които биха породили съмнение в неговата независимост, безпристрастност и неутралност.
 • Медиаторът не може да съобщава на другите участници в процедурата обстоятелства, които се отнасят само до една от страните по спора, без нейното съгласие.
 • Медиаторът не отговаря, ако страните не постигнат споразумение.
 • Медиаторът не отговаря за неизпълнение на споразумението.

Thanks! Message sent.

За контакт:

Виктор Данов

Sofia

+359 889 095 988

+359 2 855 77 57

Професионален опит - дългогодишна практика в банковата дейност, застраховане и инвестиции. 
 • Facebook Social Icon
Тарифа, законова база и публикации
bottom of page